FUNCIONAMENT


Informació General

Horaris

Principis educatius del centre

Metodologia d'aprenentatge

Gestió i organització

Servei de menjador

Altres serveis

Normes de convivència i recordatoris


INFORMACIÓ GENERAL

L'Escola ES VINYET és un Centre Públic d'Educació Infantil (2n cicle) i Primària que està en funcionament des del curs 1977-78. 

Tots els nivells estan a càrrec d'un tutor o tutora que es fa responsable del grup i del bon funcionament de l'aula. A més dels tutors, intervenen els/les mestres especialistes d'Educació Física, de Música, d'Anglès i d'Educació Especial. 

Setmanalment, l'escola compta amb l'assessorament de l'E.O.E.P. (Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica) format per una orientadora i una treballadora social.

Funcionament

Índex

 


HORARIS

Horari d'EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:
DE:
 9h. a 14,00h.

ENTRADA

La porta de l'escola s'obrirà al matí a les 8,50h. .
L'alumnat de primària farà files al pati de Primària. Segon i tercer cicle entren per la porta central i primer cicle per l'accés lateral esquerra i aniran amb el seu mestre o la seva mestra a les classes respectives.
Els alumnes d'Educació Infantil entraran acompanyats de la mare o del pare al pati d'infantil fins a l'entrada lateral d'aquest pati on faran filera on faran filera. 

Us preguem que sigueu puntuals.
L'alumnat de primària ha d'entrar sol al recinte escolar.

SORTIDA

Matí: l'hora de sortir és a les 14h.

L’alumnat d’Educació Infantil  serà recollit pels seus pares/mares o tutors  a les seves respectives classes .

A partir de 1r. els nins i nines surten sols pels mateixos accesos on han entrat pel matí.
Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir alguna persona diferent a recollir els vostres fills o filles, es convenient
firmar una autorització  especificant qui serà la persona que recollirà el nin/a.

En el cas que els  pares  vos hàgiu de comunicar amb el professorat convé que demaneu cita mitjançant l’agenda o  vingueu  el dia de visita de pares.

Funcionament

Índex

 


PRINCIPIS EDUCATIUS DEL CENTRE


L'Escola ES VINYET es basa en els principis educatius següents:


Escola Mallorquina: que utilitza la llengua pròpia de les Illes Balears i valora la cultura i les tradicions populars. Tot i que el català és la llengua base de relació i d'aprenentatge; l'objectiu de l'escola, d'acord amb la normativa vigent, és que en acabar l'Educació Primària, tots els nins i nines puguin utilitzar el català i el castellà en igualtat de condicions.

Plural : que està oberta a tots els alumnes sense diferenciar l'origen social, econòmic, ideològic o religiós de la família.

Democràtica: que pretén aconseguir la plena participació de les famílies i dels/les alumnes en el procés educatiu.

Integral: que intenta adequar-se a les necessitats de l'alumnat, tenint en compte les característiques de cada infant, i respectant el moment evolutiu i els diferents ritmes de treball.

Coeducativa: que fomenta la igualtat entre les persones i intenta desmitificar els "rols" sexuals determinants socialment.

Solidària: L'escola vol formar persones responsables i lliures. És per això que afavoreix els valors de solidaritat i de col·laboració amb els altres.

Innovadora: Està oberta a les noves tendències pedagògiques organitzatives tècniques per tal de millorar la qualitat de l'ensenyament i d'oferir a l'alumnat els millors recursos que estiguin a l'abast.

Funcionament

Índex

 


METODOLOGIA D'APRENENTATGE

Per ser coherents amb els principis educatius i per aconseguir els objectius proposats, a l'escola es treballa en equip i s'imparteix un ensenyament ACTIU basat en els criteris següents:

 • Observació i experimentació directa, tant en el interior del recinte escolar com a les rodalies, fent sortides i visites programades.
 • Manipulació de materials per facilitar els aprenentatges.
 • Relació dels nous coneixements amb les experiències prèvies dels/de les alumnes.
 • Atenció a la diversitat, tenint en compte les característiques de cada nin i nina i la seva evolució.
 • Organització del grup classe de manera que permeti un bon funcionament a nivell de convivència, responsabilitat, ordre i respecte.
 • Moments de treball en grups reduïts per adequar-se millor a les necessitats de cada alumne i per afavorir el treball en equip.
 • Introducció a la nova tecnologia: ús de mitjans audio-visuals i informàtics (ordinadors, accés a internet, etc. ).
 • Treball i convivència en colònies, Granja-escola o Camps d'aprenentatge.

Per dur a terme aquesta tasca, l'equip de mestres programa les activitats a fer conjuntament amb els/les mestres del mateix nivell, i es coordina amb la resta de professorat en reunions de cicle i en claustre, a fi de seguir una línia pedagògica i didàctica unificada.


AULA D'INFORMÀTICA I TIC
(Tecnologies per a la Informació i la Comunicació)

Actualment l'escola disposa d'una aula d'informàtica complerta amb canó de projecció, pissarra interactiva i 15 ordinadors per poder fer-los servir . També disposam de 2 portàtils per poder-los fer servir a qualsevol espai de l'escola.

Totes les aules disposen d'ordinadors.

Tots els ordinadors de l'escola estan connectats en xarxa i amb accés a Internet. També disposem de connexió wifi a qualsevol punt de l'escola.
Des del curs de Segon fins a Sisè disposen d'una pissarra interactiva a l'aula.

A partir de Quart cada alumne té un ultraportàtil assignat dins l'aula

Funcionament

ÍndexGESTIÓ I ORGANITZACIÓ

La gestiò i organització del Centre es dur a terme mitjançant  tres tipus d’0rgans:

Organs  col·legiats:

·         Consell Escolar, que és el màxim  òrgan del Centre i és el responsable del funcionament del Centre on  hi estan representats tots els estaments de l'escola (mestres, pares i mares, personal no docent i un representant de l'Ajuntament).
A fi d' agilitar les tasques, el Consell delega les funcions a diferents comissions (Permanent, De Convivència i de Menjador)

·         Claustre del professorat s’encarrega de l’organització pedagògica.

Òrgans  Unipersonals: Equip directiu ,format per  un Director/a, Cap d’Estudis i secretari/a.

Òrgans de Coordinació Docent:

·         Comissió Pedagògica que es reuneix una vegada al mes  per marcar, revisar.. les directrius  del centre

·         Equip de cicle format pels professors que formen part d’un mateix cicle que es reuneixen cada 15 dies. El coordinador de cada cicle   es reuneix cada 15 dies amb el /la cap d’estudis per garantir  el lligam  i coherència en la línia  general d’escola entre els diferents nivells

 

Funcionament

Índex

 


SERVEI DE MENJADOR


 


L'escola ofereix el servei de menjador a tots els alumnes que el necessiten. L'elaboració del dinar es fa al centre, ja que disposem de cuina pròpia i del personal necessari: l'encarregada del menjador, la cuinera i les ajudants de cuina.

Els nins i nines que utilitzen aquest servei són atesos per un equip de monitors i monitores especialitzats/des que actuen seguint la línia de l'escola, amb coordinació periòdica amb el professorat.


Clica aquí per conèixer el menú mensual.

Funcionament

Index

 


ALTRES SERVEIS


1.- Servei d'escola matinera al matí de 7.30 a 9 h. Aquest servei es realitza dins de l'edifici escolar.

2.- Activitats complementàries i extraescolars organitzades per l'AMPA, com són teatre, cuina, informàtica, etc.


Per dur a terme les activitats extraescolars, l'escola compta amb la participació directa dels pares i mares de l'A.M.P.A. que es fan càrrec d'organitzar-les, de buscar el professorat i de gestionar les despeses econòmiques.

Funcionament

Índex

 NORMES DE CONVIVÈNCIA

Les normes de convivència són bàsiques per poder conviure en qualsevol societat com ara un poble, una família, una escola, .... Les nostres neixen de la necessitat de relacionar-nos i poder realitzar les activitats que s'han de dur a terme a l'escola.
Cal que les transmetem als nins i nines perquè aquestes es converteixin en un hàbit. És en aquesta tasca on creiem imprescindible la complicitat de la família.


Relació entre les persones

Afavorir el tracte respectuós entre les persones

 • Tenir cura de la higiene i l'aspecte personal: vestir-se adequadament, dutxar-se...
 • Utilitzar un vocabulari i un to correctes.
 • Utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte.

Afavorir el respecte de l'ambient de treball a l'escola, a casa, ...

 

 • Treballar en silenci
 • Escoltar i respectar les intervencions dels altres en una conversa
 • Respectar l'espai físic de cadascú per treballar i guardar les seves coses
 • Acostar-se a les persones amb qui es vol parlar en lloc de cridar
 • Desplaçar-se en els espais tancats caminant i utilitzant un to de veu adequat
 • Preparar els materials necessaris per començar la feina.


Relació amb l'entorn
Afavorir el respecte pel material:

 • Utilitzar només el material que calgui sense fer despeses innecessàries
 • Emprar els fulls correctament: per les dues cares, paper d'aprofitar, ...
 • Tractar els llibres amb cura: a casa, a classe, a la biblioteca,...tant si són propis com de préstec
 • Conservar el material fungible fins que s'acabi (llapis, goma, colors, ...)


Afavorir el respecte pel mobiliari públic:

 • Respectar el mobiliari urbà: bancs, papereres, contenidors, elements decoratius, ...


Afavorir el respecte per les instal·lacions públiques:

 • Utilitzar les instal·lacions per la finalitat que compleixen

Afavorir les condicions d'ordre i higiene del recinte escolar, de casa i d'espais públics:

 • Col·laborar en l'ordre i neteja dels espais que s'utilitzen: classe, casa, escola, ...
 • Utilitzar sempre les papereres
 • Utilitzar correctament els contenidors de residus per reciclar
 • Utilitzar els lavabos i wàters correctament (estirar la cadena cada vegada)
 • Respectar el seu torn per esperar l'autobús, als gronxadors, a la botiga, ...
 • Circular per les voreres i amb respecte pel carrer
 • En el recinte escolar no es permet fumar
 • Respectar l'espai de vianants a l'entrada de l'escola
 • Respectar les normes de l'escola pel que fa al lloc i l'hora de deixar i recollir els nens i nenes segons l'edat.

I per acabar, ja sabeu que el seguiment de l'actitud i del treball a classe, la participació a l'escola i el diàleg amb el professorat, són fonamentals per a l'educació i pels aprenentatges dels vostres fills/es.

Funcionament

Índex

 


 

       CEIP ES VINYET

Galícia, 66 07150 Andratx 971137707 ceipesvinyet@educacio.caib.es